Trang chủ » Giới thiệu »

Giới thiệu

Khai giảng khóa cao học ngành Tài chính đợt 1 năm 2017

Khai giảng khóa cao học ngành Tài chính đợt 1 năm 2017 (Thứ Hai, 29/05/2017, 10:20)

Khai giảng khóa cao học ngành Tài chính đợt 1 năm 2017

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên tại Hòa Bình từ ngày 5/5 đến ngày 15/7/2017

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên tại Hòa Bình từ ngày 5/5 đến ngày 15/7/2017 (Thứ Ba, 23/05/2017, 11:29)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên tại Hòa Bình từ ngày 5/5 đến ngày 15/7/2017

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Hà Nội từ ngày 9/5-21/6/2017

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Hà Nội từ ngày 9/5-21/6/2017 (Thứ Ba, 23/05/2017, 10:19)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Hà Nội từ ngày 9/5-21/6/2017

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng tại Hải Phòng từ ngày 5/5/2017 đến 14/7/2017

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng tại Hải Phòng từ ngày 5/5/2017 đến 14/7/2017 (Thứ Ba, 23/05/2017, 10:13)

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng tại Hải Phòng từ ngày 5/5/2017 đến 14/7/2017

Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nam

Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nam (Thứ Ba, 23/05/2017, 10:04)

Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nam từ ngày 12/5-12/8/2017

Nhiệm vụ và quyền hạn (Thứ Ba, 27/12/2016, 14:50)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn: 1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Trường trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. 2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng nội dung, chương trình và biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo phân công và phân cấp quản lý của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

Giới thiệu chung (Thứ Ba, 27/12/2016, 14:47)

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi là Trường) là tổ chức thuộc Bộ Tài chính,

Giới thiệu Trung tâm Phát triển Đào tạo và Tư vấn Tài chính (Chủ Nhật, 11/12/2016, 00:00)

Giới thiệu Trung tâm Phát triển Đào tạo và Tư vấn Tài chính